Wat VoIP van NOX Telecom voor u kan betekenen...bekijk de video >

Close Icon
   
Contact Info     088-1151600

Inwerkingtreding gewijzigd artikel 7.2a telecommunicatiewet

EZPer 1 oktober 2016 komt er een einde aan het stilzwijgend verlengen van bestaande zakelijke contracten door telecomaanbieders. Zakelijke klanten kunnen na afloop van hun overeengekomen contractperiode dan per maand kosteloos opzeggen. De wijziging is ook van toepassing op contracten die reeds stilzwijgend zijn verlengd.

Hieronder de bekendmaking:

Naar aanleiding van diverse vragen van marktpartijen over de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-55.html), geven EZ en ACM hierbij een nadere toelichting. Het gewijzigde artikel zal zoals aangegeven op 1 oktober 2016 in werking treden. Dit is definitief zodra ook het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd, maar marktpartijen hoeven daarop uiteraard niet te wachten met hun voorbereidingen op deze wetswijziging en het voldoen daaraan.

Dit betekent dat de zakelijke abonnee contracten die:

  1. Voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
  2. na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd; of
  3. zijn of worden aangegaan voor onbepaalde duur

te allen tijde kosteloos kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand (artikel 7.2a, derde, vierde en vijfde lid).

Bovenstaande geldt dus onverminderd als de voorwaarden van het contract nog niet zijn aangepast zodra het wetsartikel eenmaal in werking is getreden: Ook bestaande contracten die voor 1 oktober 2016 stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd worden per 1 oktober 2016 zonder meer maandelijks opzegbaar.

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke abonnee kan van de opzegtermijn van  ten hoogste een maand worden afgeweken en kan een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden worden overeengekomen (artikel 7.2a, zesde lid). Het moet gaan om een uitdrukkelijk verzoek.

Dit betekent dat de abonnee uitdrukkelijk moet instemmen met deze afwijking. Een afgeleide of stilzwijgende instemming voldoet hier dus niet aan. Dit kan bijvoorbeeld doordat de aanbieder in de offerte voor het contract de abonnee de keuze biedt tussen het aanvinken van een opzegtermijn van een maand dan wel drie maanden, of een andere wijze van handelen waaruit de wil van de abonnee uitdrukkelijk blijkt. Op basis van de keuze van de abonnee stelt de aanbieder het betreffende contract op en biedt dit ter ondertekening aan de abonnee aan. Een offerte of contract waarin alvast het hokje is aangevinkt waarmee de afwijkende opzegtermijn van drie maanden wordt geaccepteerd en door de abonnee moet worden afgewezen, voldoet niet als uitdrukkelijk verzoek.

EZ en ACM zullen de marktpartijen nog nader informeren over de invulling van de toezegging die de Minister van Economische Zaken heeft gedaan bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Deze toezegging houdt in om met de ACM de marktontwikkelingen t.a.v. zakelijke contracten te monitoren en de Kamer te informeren indien mocht blijken dat telecomaanbieders structureel en/of op grote schaal langjarige contracten aanbieden die ingaan tegen de geest van de wet.

Directie Telecommarkt
Directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73| 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
http://www.rijksoverheid.nl/ez

Post Tagged with , ,

Comments are closed.